Rozmiar: 3172 bajtów

DYREKCJA


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czekanowie - mgr Katarzyna Kuczora


Sekretariat szkoły czynny:


Poniedziałek - 8.00 - 16.00

Wtorek - 8.00 - 16.00

Środa - 8.00 - 16.00

Czwartek - 8.00 - 16.00

Piątek - 8.00 - 16.00
NAUCZYCIELEW naszej placówce 80% nauczycieli posiada kwalifikacje
do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów


Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna, koło kodowania - mgr Małgorzata Sobota


Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka, gry i zabawy, koło informatyczne - mgr Beata Kaczmarczyk


Edukacja wczesnoszkolna, historia, historia i społeczeństwo, koło teatralne - mgr Renata Łozińska


Język polski, koło teatralne, zajęcia logopedyczne,
nauczyciel współorganizujący nauczanie dziecka niepełnosprawnego, rewalidacja - mgr Urszula Wrzos


Matematyka, informatyka, koło matematyczne - mgr inż. Joanna Lipa


Przyroda, biologia, koło przyrodnicze - mgr Katarzyna Kuczora


Język angielski, koło języka angielskiego - mgr Agnieszka Hajt-Jendrysik


Religia, koło biblijne - lic. Krystyna Dulska


Chemia - mgr Beata Zabłocka


Fizyka - mgr inż. Przemysław Bonarski


Geografia - mgr Marta Masternak


Wychowanie fizyczne, SKS, gim. korekcyjna - mgr Tomasz Pasternak


Doradztwo zawodowe - inż. Magdalena Paw


Muzyka, plastyka, technika, rewalidacja, koło plastyczne, zespół muzyczny "Dzwoneczki",
nauczyciel współorganizujący nauczanie dziecka niepełnosprawnego - mgr Anna Willert


Język mniejszości - j. niemiecki, historia i kultura niem., koło j. niemieckiego - mgr Magdalena Hetmańczyk


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Iwona Witaszczyk


Rehabilitacja, terapia SI - mgr Anita Adamczyk


Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Agnieszka Załęska


Wiedza o społeczeństwie - mgr Marcin Kubiak


Język polski, koło dziennikarskie - mgr Miłosława Kuś


Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Janusz Wójcik


Pedagog szkolny - mgr Wioletta Paczuska
Wychowawcy


Klasa I - mgr Małgorzata Sobota

Klasa II - mgr Beata Kaczmarczyk

Klasa III - mgr Renata Łozińska

Klasa IV - mgr Magdalena Hetmańczyk

Klasa V - Miłosława Kuś

Klasa VI - mgr Agnieszka Hajt-Jendrysik oraz mgr Anna Willert - nauczyciel
współorganizujący kształcenie dziecka niepełnosprawnego

Klasa VII - mgr Urszula Wrzos

Klasa VIII - mgr inż. Joanna LipaDoskonalenie zawodowe nauczycieliNauczyciele Szkoły Podstawowej w Czekanowie to dobrze wyszkoleni pedagodzy.
Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach
doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach.
Oto niektóre z nich:  Teach Big kl.I-III i kl.IV-VI.

  Tworzenie interaktywnych narzędzi dydaktycznych
  - aplikacja Hot Patatoes.

  Stop seksualizacji naszych dzieci.

  "Zły uczeń" - konferencja pedagogiczna.

  Jak wykorzystać gwarę śląską.

  TIK na lekcjach - jak zacząć.

  Recepta na edukację, czyli jak skutecznie nauczać
  w nowej rzeczywistości.

  Ekstra szkoła - dziś i jutro.

  Katecheza w służbie parafii.

  Zrobię - zrozumię - zapamiętam! Jak rozwijać
  myślenie matematyczne najmłodszych uczniów.

  Propozycje metod pracy z tablicą interaktywną.

  "Julian Tuwim - zabawy słowem, dźwiękiem i barwą"
  - metody aktywne.

  Nowe media w szkole, a ochrona danych osobowych.

  Efektywna ewaluacja w praktyce.

  Jak przeprowadzić ciekawą lekcję przyrody z zastosowaniem multibooka.

  Nie pal przy mnie, proszę.

  Znajdź właściwe rozwiązanie.

  Egzamin szóstoklasisty z j.angielskiego.

  Nowa formuła sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015.

  Mity o wychowującej szkole - tryptyk edukacyjny.

  Ewaluacja zewnętrzna - procedury, przebieg, wykorzystanie raportu.

  Świat odgłosów - zabawy i gry kształtujące umiejętności poznawcze.

  Podstawowe założenia reformy programowej edukacji świeckiej.

  Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

  Innowacyjne metody nauczania w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej.

  Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym.

  Nowe podręczniki do nauki religii.

  Nowy program nauczania religii rzymsko-katolickiej.

  Wypalenie zawodowe.

  Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Metoda interwencji profilaktyczno-wychowawczej wobec ucznia
  eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i dopalaczami.

  "Buntownik w szkole" - jak wychowywać i uczyć dzieci
  z trudnymi zachowaniami.

  Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole
  zgodnie z nowymi wymaganiami.

  Podniesienie efektywności kształcenia ucznia ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi.

  Psychologiczne aspekty oceniania.

  Kurs doskonalący uprawniający do realizacji międzynarodowego programu
  " Przyjaciele Zippiego", który dotyczy zdrowia emocjonalnego dzieci.

  Gry i zabawy ruchowe zapobiegające agresji rówieśniczej.

  Szkolenie dla egzaminatorów do przeprowadzania sprawdzianu
  w ostatnim roku szkoły podstawowej.

  Praca z uczniem zdolnym.

  Znaczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  w rozwoju jednostki i powodzenie w nauce.

  Kierownik wycieczek szkolnych.

  Dziwne dziecko - ADHD, Zespół Aspergera, jak je wspomagać?

  Zimowe warsztaty muzyczne.

  Podstawa programowa wyznacza, podręcznik wskazuje
  a nauczyciel wybiera - skuteczne nauczanie matematyki
  w nauczaniu zintegrowanym.

  Bibliotekoznawstwo.

  W świecie barw - czyli ortografia na wesoło.

  "Trudności" z uczniem zdolnym. Motywowanie uczniów do samokształcenia.

  Inteligencja emocjonalna. Emocje, uczucia.

  Poszukiwanie informacji i wiedzy w praktyce jako kompetencje docelowe
  uczniów kończących edukację wczesnoszkolną.

  Praca z uczniem trudnym.

  Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

  Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i formy prowadzenia zajęć
  muzycznych i plastycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Podstawa programowa wyznacza, podręcznik wskazuje a nauczyciel wybiera - skuteczne
  nauczanie matematyki w nauczaniu zintegrowanym.

  Super ważne 45 minut - jak efektywnie realizować plan wychowawczy.

  Prawa człowieka - podstawowe pojęcia.

  Jak motywować ucznia.

  System bezpieczeństwa w szkole.

  Z rodzicem ramię w ramię.

  Oxford Professional Development Day.

  Sześcioletni a siedmioletni uczeń - o dojrzałości szkolnej.

  Inteligencje wielorakie w cyklu "Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła".

  Zabawa jako naturalna metoda wyzwalania inwencji twórczej dziecka.

  Przepis na zdrowy głos - techniki oddychania i artykulacji.

  101 pomysłów na klasę, czyli jak być super nauczycielem.

  Treat your work seriously - English with kids can't be serious.

  Dzieci autystyczne.

  Metody wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

  Warsztat metodyczny dla nauczycieli języków pracujących z dziećmi
  w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

  Techniki efektywnego uczenia w pracy dydaktycznej nauczyciela.

  Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy.

  Dziecko z cukrzycą w szkole.

  Indywidualizacja procesu nauczania w szkole.

  Praca z tablicą multimedialną.

  Matematyka TRZY-CZTE-RY!
  O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia.

  Ratujemy i uczymy ratować.

  Cnoty Boskie - wiara, nadzieja, miłość.

  Moc otwartych pytań, czyli jak zamienić ucznia w odkrywcę.

  Muzyczny elementarz - nowe spojrzenie na edukację muzyczną.

  Terapia pedagogiczna.

  Karcenie jako nieodłączny element wychowywania dzieci.

  Potrzeby dzieci.

  Moje sylaby - wczesna nauka czytania.

  Cykl szkoleń psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu
  PEWNIAK (Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu).

  Pole minowe czy pole do popisu?-Fakty i mity edukacji wczesnoszkolnej
  w świetle reformy oświaty i praktyki w pracy nauczyciela.


  Reguły gry - jak uczyć dzieci i młodzież zasad zachowania
  obowiązujących w szkole.